نماد اعتماد الکترونیکی

تعداد مطالب نشريه:5670
تعداد پست وبلاگ ها:5177
تعداد نظرات وبلاگ ها:9667
تعداد نظرات نشريه:5853
بازديد مطالب نشريه:551699
بازديد اشعار وبلاگ ها:5736832
تعداد کاربران:1508
تعداد وب لینک ها:131
محمد قیم

محمد قیم

محمد قیم تا حالا بیوگرافی خود را ثبت نکرده است.

زیدینی . بر من بیفزای نزار قبانی

ارسال شده توسط محمد قیم
محمد قیم
محمد قیم تا حالا بیوگرافی خود را ثبت نکرده است.
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 27 دسامبر 2016
در اشعار عربی با ترجمه

زیدینی

زیدینیعِشقاً.. زیدینی

 

یاأحلىنوباتِجُنونی

یاسِفرَالخَنجَرِفیأنسجتی

یاغَلغَلةَالسِّکِّینِ..

زیدینیغرقاًیاسیِّدتی

إنالبحرَینادینی

 

زیدینیموتاً..

علَّالموت،إذایقتلنی،یحیینی..

 

 

2

یااحلىامرأهبیننساءالکوناحبینی

یامناحببتکحتىاحترقالحباحبینی

انکنتِتریدینالسکنىاسکنتِفیضوءعیونی

جسمکِخارطتی.. ماعادت

خارطةُالعالمِتعنینی..

اناأقدمُعاصمةٍللحزن

وجُرحینقشٌفرعونی

وجعی.. یمتدُّکبقعةِزیتٍ

منبیروتَ.. إلىالصِّینِ

وجعیقافلةٌ.. أرسلها

خلفاءُالشامِ.. إلىالصینِ

فیالقرنِالسَّابعِللمیلاد

وضاعتفیفمتَنّین

 

 

3

عصفورةَقلبی،نیسانی

یارَملالبحرِ،ویاغاباتِالزیتونِ

یاطعمَالثلج،وطعمَالنار..

ونکهةَشکی،ویقینی

أشعُرُبالخوفمنالمجهولِ.. فآوینی

أشعرُبالخوفِمنالظلماء.. فضُمّینی

أشعرُبالبردِ.. فغطّینی

إحکیلیقصصاًللأطفال

وظلّیقربی..

غنِّینی..

 

فأنامنبدءِالتکوینِ

أبحثُعنوطنٍلجبینی..

عنشعرامرأة..

یکتُبنیفوقَالجدرانِ.. ویمحونی

عنحبِّامرأةٍ.. یأخذنی

لحدودِالشمسِ.. ویرمینی

عنشفهامراهتجعلنی

کغبارالذهبالمطحون

 

4

نوَّارةَعُمری،مَروحتی

قندیلی،بوحَبساتینی

مُدّیلیجسراًمنرائحةِاللیمونِ..

وضعینیمشطاًعاجیاً

 

فیعُتمةِشعرکِ.. وانسینی

أنانُقطةُماءٍحائرةٌ

بقیتفیدفترِتشرینِ

یدهشنیحبک… مثلحصانقوقازیمجنون

یرمینیتحتحوافره

یتغرغرفیماءعیونی

 

 

5

زیدینیعِشقاً.. زیدینی

 

یاأحلىنوباتِجُنونی

منأجلکِأعتقتُنسائی

وترکتُالتاریخَورائی

وشطبتُشهادةَمیلادی

وقطعتُجمیعَشرایینی

 

 

برمنبیفزای

برعشقمنبیفزایبیفزایی

 

ایشیرینترین‌هایدیوانگی‌ام

سفرخنجردربافت‌ هایمن

ایفرودآمدنچاقو

درمنغرقشوبیش‌تربانویمن!

دریامرامی‌ خواند

مرگیبیش‏ تربرمنبیفزای

تاهنگامیکهمرگمی‌کشدمدیگربارزندهشوم

 

2

ایزیباترینزندرزنانجهان! دوستمبدار

ایکهدوستتداشتمتاجاییکهعشقبسوزددوستhمبدار

اگر می‌خواستیآرامبگیریدرروشنیچشمانامآراممی‌گرفتی

عشقتونقشه‌یجغرافیاییمناست

نقشهیدنیابرایممعنانمی‌دهند

 

منکهنسال‌ترینپایتختاندوهام

وزخمامنقشِسنگیزمانفراعنهاست

ودردمنکشیدهمیشودمانندلکهروغنی

ازبیروتتاچین

دردمنکاروانیاستکهآنرافرستادند

خلفایشامازبغدادتاچین

درقرنهفتممیلادی

ودردهاناژدهایگمشد

 

3

گنجشکقلبمن،ایآوریلمن

ایماسه‌یدریاوایجنگل‌هایزیتون

ایطعمبرفوطعمآتش

وطعمکفروایمان‌ام

ازناشناختهمی‌ترسم…  پناهامده

ازتاریکیمی‌ترسم… درآغوشامبفشار

سردماست… بپوشانام

برایمقصه‌هایکودکانهروایتکن

کنارمبیارام

سرودبخوانبرایم

 

سرزمینیراجستجومی‌کنم برایافقهایپیشورویام

درپیگیسوانزنیکه

مرابنویسدبردیوارهاوپاکامکند

درپیدوستداشتنزنیکهمی‌بردم

تامرزهایخورشید

درجستجویلبانزنیکه

چونگردزرساییده‌اممی‌کند

 

4

شکوفه‌یزندگی‌ام،شادمانگی‏ام

فانوسمن،فراغباغ‌ هایمن

سویمنپلیازبویلیموراسوقده

جاییبهمنبدهچونشانه‌ایازعاج

درتاریکیموهایت… وفراموشامکن

قطرهیآبیسرگردانام

توقفمی‌کنمدردفترتشرین

 

عشقتوماننداسبسراسیمهقفقازیوحشتمی‏ کند

 

وپرتاباممی‏ کنددرزیرسم‏اش

وتصویراودرآبچشماناممی‌ گردد

 

5

برعشقمنبیفزای… بیفزایی

ایشیرینترین‌ هایدیوانگی‌ام

بهاحترامتوآزادکرده‏امزنانامرا

وتاریخراپشتسرگذاشتم

وتاریختولدمراپاککردم

وتمامرگ‌هایمرابریدم

پ.ن : از کتاب همه ی سال عاشقت هستم ترجمه محمد قیم نشر مهرآفرید

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1086 0 نظر
آراء این پست
0 رای

انتخاب / نزار قبانی

ارسال شده توسط محمد قیم
محمد قیم
محمد قیم تا حالا بیوگرافی خود را ثبت نکرده است.
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 14 مارس 2013
در اشعار عربی با ترجمه

إني خيرتك فاختاري
ما بين الموت على صدري
او فوق دفاتر اشعاري
اختاري الحب اواللاحب
لا توجد منطقة وسطى
ما بين الجنة والنار

ارمي اوراقك كاملة
وسأرضى عن أيقراري

قولي , انفعلي ,انفجري
لا تقفي مثل المسمار
لا يمكن أن ابقى ابدا
كالقشة تحت الأمطاري

مرهقة ها أنت وخائفةوطويل جدا مشـواري
غوصي في البحرأو ابتعدي
لا بحر من غيردواري
الحب مواجهة كبرى
إبحار ضد التياري
صيب وعذاب ودموع
ورحيل بينالأقماري
يقتلني جبنكِ يا امرأة

تتسلى من خلف ستار
إني لا اؤمن في حبلا يحمل نزفالثوار
لا يكسر كل الأسوار
آه لو حبكِ يبلعني مثل الإعصار
إني خيرتك فاختاري

 


من اختیار انتخاب کردن را به تو دادم
بین مرگ در قلب من

یامرگ بر روی دفترهای شعرهایم
انتخاب کن , زندگی همراه با عشق یا زندگی بدون عشق

عدم انتخاب تو دلیلی بر هراس تو می باشد
هیچ حد میانی وجود ندارد
بین بهشت و آتش دوزخ

تمام کاغذهایت را برزمین بکوبان
و من به هر تصمیمی که تو بگیری قانع خواهم بود
حرفی بزن , واکنشی نشان بده , طغیان کن
همچون میخی که در اعماق زمین فرو رفته است نایست
هرگز امکان ندارد که من همچون گیاهی ناچیز در زیر قطره های باران باقی بمانم
تو پریشان هستی و وجودت را ترس فرا گرفته است

درحالی که مسیر من بسیار طولانی می باشد

یا دراعماق دریا فرو برو و یا اینکه منصرف و دور شو
هیچ دریایی بدون آشفتگی و سرگیجگی وجود ندارد
عشقرویا رویی عظیمی است
و همچون حرکت برخلاف جريان دریا میباشد
سرشار از سختی و درد و رنج و اشک است
همچون هجرتی در آسمان و در بین ستارگان است

ترس تو در حال نابود کردن من می باشد ای زن
هر از چند گاه , نگاه دزدانه ای از پشت پرده میاندازی
من به آن عشقی ایمان ندارم که

که همراه با خروشیدن یاغیان نباشد
و همچون طوفانی همه جا را در هم نکوبد
و همه چیزها را درهمنشکند
آه که ای کاش عشق تو , همچون گردبادی من را در خود فرو می برد
و من قدرت انتخاب را به تو دادم

 

 

بازدید: 1592 0 نظر
آراء این پست

فال قهوه / نزار قبانی

ارسال شده توسط محمد قیم
محمد قیم
محمد قیم تا حالا بیوگرافی خود را ثبت نکرده است.
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 02 ژانویه 2013
در اشعار عربی با ترجمه

 

قارئة الفنجان

 

جلست و الخوف بعینیها...

تتأمل فنجانی المقلوب..

قالت یا ولدی لا تحزن

فالحب علیک هو المکتوب...

یا ولدی..

یا ولدی قد مات شهیدا "

من مات فداء للمحبوب...

***

بحیاتک یا ولدی امرأة...

عیناها  سبحان المعبود...

فمها مرسوم کالعنقود ..

ضحکتها انغام  وورود

والشعر الغجری المجنون...

یسافر فی کل الدنیا..

قد تغدو امرأة یا ولدی

یهواها القلب .. هی الدنیا

***

لکن سماءک ممطرة ..

و طریقک مسدود ... مسدود ..

فحبیبة قلبک یا ولدی ..

نائمة  فی قصر مرصود ...

من یدخل حجرتها..

من یطلب یدها ..

من یدنو من سور حدیقتها

من حاول فک ضفائرها

یا ولدی  مفقود .. مفقود .. مفقود.

یا ولدی

***

بصرت و نجمت کثیرا"..

لکني لم أقرأ أبدا"..

فنجانا" یشبه فنجانک..

بصرت و نجمت کثیرا"..

لکني لم أقرأ أبدا"..

احزانا" تشبه احزانک..

مقدورک ان تمضي ابدا"

فی بحر الحب بغیر قلوع..

وتکون حیاتک طول العمر..

طول العمر. کتاب دموع...

مقدورک ان تبقی ابدا"

بین الماء و بین النار..

***

فبرغم جمیع خرائقه..

و برغم جمیع سوابقه..

و برغم الحزن الساکن فینا

لیل نهار..

و برغم الریح..

و برغم الجو الماطر و الإعصار..

فالحب سیبقی یا ولدی..

احلی الأقدار..

 

 

 

فال قهوه

نشست در حالی که ترس در چشمانش موج میزد

به فنجان وارانه با تأمل نگاهی کرد

گفت پسرم اندوهگین مباش

عشق بر تو نوشته شده است

پسرم

هر که در راه محبوب خود بمیرد

ای پسرم شهید مرده است

پسرم در زندگی تو زنی است

که چشمانش پاک و منزه است چون خدای معبود

لبهایش همچون دانه های انگور نقاشی شده

خنده اش نغمه ها و گلهاست

و موهای آشفته اش

به تمام دنیا سفر میکند

پسرم او زنی است که قلب او را میخواهد و او دنیاست

و لیکن آسمانت بارانی و راهت بسته است

محبوب قلب تو در یک قصر خوابیده

چه کسی میتواند به اتاقش وارد شود

چه کسی میتواند دستش را در دست بگیرد

چه کسی میتواند به باغ کاخش نزدیک شود

کسی که سعی کند گیسوانش را از هم باز کند

ای پسرم

گم میشود .. گم میشود .. گم میشود

ای پسرم فنجان زیادی را دیدم و فال بسیاری را خواندم

هرگز نخواندم

که فنجانی شبیه فنجان تو باشد

اندوه بسیار دیدم و طالع بسیاری را خواندم

ولیکن هرگز ندیدن اندوهی شبیه اندوه تو باشد

برای تو مقدر شده که تا ابد

در دریای عشق سرگردان بمانی

و زندگی و حیات تو در تمام طول عمر

تمام عمرت کتابی از اشکها باشد

برای تو مقدر شده که بمانی  تا ابد

میان آب و آتش

علیرغم تمام سوختن ها

و علیرغم تمام آنچه که هست

و علیرغم اندوهی که در ما ابدیست

شب و روز

و به رغم باد ها

و به رغم آسمانی که همیشه می بارد در طول زمان ها

عشق باقی می ماند ای فرزندم

زیرا بهترین چیزی است که در سرنوشت ما نوشته می شود

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1946 1 نظر
آراء این پست

فال قهوه / نزار قبانی

ارسال شده توسط محمد قیم
محمد قیم
محمد قیم تا حالا بیوگرافی خود را ثبت نکرده است.
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 30 دسامبر 2012
در اشعار عربی با ترجمه

 

قارئة الفنجان

 

جلست و الخوف بعینیها...

تتأمل فنجانی المقلوب..

قالت یا ولدی لا تحزن

فالحب علیک هو المکتوب...

یا ولدی..

یا ولدی قد مات شهیدا "

من مات فداء للمحبوب...

***

بحیاتک یا ولدی امرأة...

عیناها  سبحان المعبود...

فمها مرسوم کالعنقود ..

ضحکتها انغام  وورود

والشعر الغجری المجنون...

یسافر فی کل الدنیا..

قد تغدو امرأة یا ولدی

یهواها القلب .. هی الدنیا

***

لکن سماءک ممطرة ..

و طریقک مسدود ... مسدود ..

فحبیبة قلبک یا ولدی ..

نائمة  فی قصر مرصود ...

من یدخل حجرتها..

من یطلب یدها ..

من یدنو من سور حدیقتها

من حاول فک ضفائرها

یا ولدی  مفقود .. مفقود .. مفقود.

یا ولدی

***

بصرت و نجمت کثیرا"..

لکني لم أقرأ أبدا"..

فنجانا" یشبه فنجانک..

بصرت و نجمت کثیرا"..

لکني لم أقرأ أبدا"..

احزانا" تشبه احزانک..

مقدورک ان تمضي ابدا"

فی بحر الحب بغیر قلوع..

وتکون حیاتک طول العمر..

طول العمر. کتاب دموع...

مقدورک ان تبقی ابدا"

بین الماء و بین النار..

***

فبرغم جمیع خرائقه..

و برغم جمیع سوابقه..

و برغم الحزن الساکن فینا

لیل نهار..

و برغم الریح..

و برغم الجو الماطر و الإعصار..

فالحب سیبقی یا ولدی..

احلی الأقدار..

 

 

 

فال قهوه

نشست در حالی که ترس در چشمانش موج میزد

به فنجان وارانه با تأمل نگاهی کرد

گفت پسرم اندوهگین مباش

عشق بر تو نوشته شده است

پسرم

هر که در راه محبوب خود بمیرد

ای پسرم شهید مرده است

پسرم در زندگی تو زنی است

که چشمانش پاک و منزه است چون خدای معبود

لبهایش همچون دانه های انگور نقاشی شده

خنده اش نغمه ها و گلهاست

و موهای آشفته اش

به تمام دنیا سفر میکند

پسرم او زنی است که قلب او را میخواهد و او دنیاست

و لیکن آسمانت بارانی و راهت بسته است

محبوب قلب تو در یک قصر خوابیده

چه کسی میتواند به اتاقش وارد شود

چه کسی میتواند دستش را در دست بگیرد

چه کسی میتواند به باغ کاخش نزدیک شود

کسی که سعی کند گیسوانش را از هم باز کند

ای پسرم

گم میشود .. گم میشود .. گم میشود

ای پسرم فنجان زیادی را دیدم و فال بسیاری را خواندم

هرگز نخواندم

که فنجانی شبیه فنجان تو باشد

اندوه بسیار دیدم و طالع بسیاری را خواندم

ولیکن هرگز ندیدن اندوهی شبیه اندوه تو باشد

برای تو مقدر شده که تا ابد

در دریای عشق سرگردان بمانی

و زندگی و حیات تو در تمام طول عمر

تمام عمرت کتابی از اشکها باش

برای تو مقدر شده که بمانی  تا ابد

میان آب و آتش

علیرغم تمام سوختن ها

و علیرغم تمام آنچه که هست

و علیرغم اندوهی که در ما ابدیست

شب و روز

و به رغم باد ها

و به رغم آسمانی که همیشه می بارد در طول زمان ها

عشق باقی می ماند ای فرزندم

زیرا بهترین چیزی است که در سرنوشت ما نوشته می شود

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1437 0 نظر
آراء این پست

بله عزیزم / نزار قبانی

ارسال شده توسط محمد قیم
محمد قیم
محمد قیم تا حالا بیوگرافی خود را ثبت نکرده است.
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 24 دسامبر 2012
در اشعار عربی با ترجمه

ها حبیبی

 

ها حبيبي مو على بعضك أحسك

ها حبيبي لخاطري لا تأذي نفسك

منو زعلك ؟ أنت

مني تزعل لك والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه يمسك

أبتسم هدي أعصابك

خل راسك بين أيديا

وأخذ بوسة صلح مني كافي تدلل علياّ

لك أدلل عليّا أدلل عليّا

يا هبة ربي من السما وأجمل هدیه

راح للعشرة أعيد لك

واحد . عشرة

شو تعال بوسني كم مرة أبوسك حبيبي

بيدي أمشط لك حبيبي

وأمسح دموعك بأيديا

آه منك من جمالك حتى دمعك جاذبيه

لك أدلل عليّا أدلل عليّا

يا هبة ربي من السما وأجمل هدية

راح للعشرة أعيد لك

واحد . عشرة

 

 

 

عزیزم ظاهرا مثل هميشه سر حال نيستي

عزیزم به خاطر من خودت را ازار نده

چه کسی تو را ناراحت کرد؟

از من ناراحت شوی به خدا تمام دنیا را ناراحت می کنم

ولی نمی گذارم دست مکروهی تو را لمس کند

أبتسم هدي أعصابك

تبسم کن و به اعصابت مسلط باش

و سرت را میان دستانم بگذار

و از من بوسه دوستی بگیر ناز کردن برای من کافیست

نه برای من ناز کن ناز کن

ای نعمت خداوند از اسمان و زیباترین هدیه

تا ده برایت می شمارم

یک . ده

بیا مرا ببوس و ببین چند بار تو را می بوسم حبیبی

با دستان خودم موهایت را شانه می کشم

و اشکهایت را با دستانم پاک می کنم

اه از تو و از زیباییت حتی اشکهایت جذاب هستند

نه برای من ناز کن ناز کن

ای نعمت خداوند از اسمان و زیباترین هدیه

تا ده برایت می شمارم

یک . ده

 

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1505 2 نظر
آراء این پست
«تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
طراحي و پياده سازي سايت: شماره تماس جهت طراحي سايت